ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletวัดในรัชกาลที่ 3
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน

วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  

๑. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน

 

 

 

 

๒. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี

 เวลา ๘.๐๐ น.  หม่อมหลวงเติมแสง  (ลดาวัลย์)  สรรพโส เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมถวายราชสักการะ  พร้อมด้วย หม่อมหลวงเพ็ญแสง  ลดาวัลย์,   หม่อมหลวงฐิติรัตน์  ลดาวัลย์  และนาย           ตะวันชาย  ชุมสาย ณ อยุธยา สมาชิกราชสกุลชุมสาย อีก ๓ ท่าน วางพานพุ่มถวายราชสักการะ                พร้อมด้วย ทหาร – ตำรวจ  ข้าราชการพลเรือน  ศาล  และพ่อค้า ประชาชน  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี   นายภานุ  แย้มศรี  เป็นประธานในพิธี  พระสงฆ์ ๑๐ รูป ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ, เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม  และเจ้าอาวาสวัดบางไผ่  เป็นต้น  เจริญพระพุทธมนต์  นับเป็นพิธียิ่งใหญ่ของจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา ๘.๐๐ น. พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  ประธานมูลนิธิฯ กล่าวคำถวายราชสดุดี บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมาชิกราชสกุล ราชินิกูล  และสายสัมพันธ์ ในรัชกาลที่ ๓ เรียงลำดับตั้งแต่ราชสกุล       วางพุ่มถวายราชสักการะ ดังนี้

ท่านหญิงประภาพันธุ์  กรโกสียกาจ ภาณุพันธุ์

ราชสกุลศิริวงศ์      จำนวน  ๗ คน

ราชสกุลงอนรถ      จำนวน  ๖ คน   (หม่อมหลวงจุลกะ  งอนรถ ผู้วางพุ่ม)

ราชสกุลลดาวัลย์     จำนวน  ๗ คน   (หม่อมหลวงอรทัย เทวกุล  ผู้วางพุ่ม)

ราชสกุลคเนจร      จำนวน  ๘ คน

ราชสกุลชุมสาย      จำนวน  ๗ คน  (ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้วางพุ่ม)

ราชสกุลอุไรพงศ์     จำนวน  ๓ คน (คุณกานต์  อุไรพงศ์ ณ อยุธยา ผู้วางพุ่ม)

ราชสกุลสุบรรณ     จำนวน  ๖ คน  (หม่อมหลวงวิณา  สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้วางพุ่ม)

ราชสกุลสิงหรา      จำนวน  ๒ คน

ราชสกุลชมพูนุท     จำนวน  ๔ คน (หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท ผู้วางพุ่ม)

และบวรราชสกุล อิศรศักดิ์   จำนวน  ๖ คน

สมาชิกราชินิกูลและสายสัมพันธ์ ดังนี้

ราชินิกูลศิริสัมพันธ์  จำนวน  ๒๐ คน (คุณจิระ  ศิริสัมพันธ์  ผู้วางพุ่ม)

ราชินิกูล ณ พัทลุง   จำนวน  ๑๐ คน

 

(นายกองตรี ธงชัย  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ผู้วางพุ่ม)

และสายสัมพันธ์ สกุลภมรมนตรี  จำนวน  ๒ คน (คุณทิพยา  กิติขจร ผู้วางพุ่ม)

ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ ม.ล.จุลลา งอนรถ, ม.ล.พูนแสง            สูตะบุตร ดร.รัชนี  ชังชู, พลโท คงชีพ  ตันตระวาณิชย์, รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี, คุณอรพินท์                   จิรชนานนท์, คุณพงศ์เชษฐ์  รุจิระชุณห์, คุณสาโรจน์  จิตติบพิตร  และคุณสายไหม  จบกลศึก 

รวมทั้ง องค์กรพันธมิตร  ได้แก่

  • ผู้บริหาร คณะแพทย์  และพยาบาลโรงพยาบาล พระนั่งเกล้า, มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า,  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน ๑๕ คน
  • ผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จำนวน ๘ คน 
  • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จำนวน ๒ คน๓ .ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  เวลา ๘.๓๐ น.   นายอมรรัตน์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ และสมาชิกราชสกุลศิริวงศ์ ไปร่วมวางพุ่มถวายราชสักการะ  พร้อมด้วยสมาชิกราชสกุล  ศิริวงศ์  และราชสกุลสุบรรณ   วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในนามของราชสกุล ร่วมกับกำลังพลในกองพลนาวิกโยธินและส่วนราชการในพื้นที่สัตหีบ  โดยมีผู้บัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือโทศังกร  พงษ์ศิริ เป็นประธานในพิธี 

 
กิจกรรมของมูลนิธิ

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สารคดีเทิดพระเกียรติเกี่ยววัดราชโอรสาราม
๘ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี
รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ article
๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ แรลลี่การกุศล ประจำปี ๒๕๖๒  “ตามรอยพระบาท ร.๓ สู่เมืองเพชร – ปลูกป่าประจวบคีรีขันธ์”
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
คุณกุลกุมุท  สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิฯ และภริยา เป็นผู้แทนมูลนิธิฯและราชสกุล และมีราชสกุลชมพูนุท  และราชสกุลคเนจร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  วัดบางไผ่พระอารามหลวง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี
คุณสุริยะ  พดด้วง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ วางพานพุ่มถวายราชสักการะร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนในเขตสาทร, บางรัก ณ วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
วัดคงคาราม   จ.เพชรบุรี จสอ.อธิพงศ์  อรรณพ  ณ อยุธยา และคุณอุมาพร  อรรณพ ณ อยุธยาเป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมถวายราชสักการะ  วางพานพุ่มถวายราชสักการะพร้อมด้วย ทหาร – ตำรวจ  
งานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ณ พระอุโบสถ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๒ เมษายน ๒๕๖๒ การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต    ณ วัดราชโอรสาราม  
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนำแจกันดอกไม้  ร่วมงาน  "๑๐๒ ปี อายุวัฒนมงคล หม่อมหลวงอนงค์ ( ชุมสาย) นิลอุบล" กรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ณ อาคาร ๑๐๐  ปี วัดบวรนิเวศ
๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายกองตรี ธงชัย  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คุณสุริยะ พดด้วง และแพทย์หญิงพรทิพย์ ศุภวงศ์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อดีตเจ้าอาวาส
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้แทนมูลนิธิฯ ได้นำแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มี.ค. 60
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 24 ส.ค. 2558
มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
มหกรรมลิเกเฉลิพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้
สัมมนาเทดพระเกียรติ ร.3
เดินการกุศล เส้นทางสายประวัติศาสตร์ article
งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   เรื่อง “พระราชวิสัยทัศน์แห่งมหาเจษฎาราชเจ้า”บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์
เสวนาหัวข้อเรื่อง "รัชกาลที่ ๓ กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" ในสัปดาห์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
รายการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ article
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน
วางพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.กาญจนบุรี
รัฐพิธีน้อมรำลึกวันมหาเจษฎาราชเจ้า   
งานบำเพ็ญกุศล ณ วัดราชโอรสาราม