ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletพระราชวิสัยทัศน์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สร้างเอกลักษณ์ของชาติ
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
bulletพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มี.ค. 60
วันที่ 03/07/2018   16:18:18

คำประกาศเกียรติคุณ

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า

โดยพลเอก จรัล  กุลละวณิชย์

วันศุกร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

_________________________

 

                   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่                      ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒   และสมเด็จพระศรีสุลาลัย  เสด็จพระราชสมภพ  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๓๓๐   ทรงพระนามตามพระสกุลยศว่า                           “หม่อมเจ้าทับ” และปรากฏพระบรมราชสัญลักษณ์ “ทับ”  สืบมาถึงปัจจุบัน   พ.ศ. ๒๓๔๙  ได้ทรงดำรงพระอิสริยศเป็น “พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทับ”   พ.ศ. ๒๓๕๖ พระชันษา  ๒๖ ปี  ทรงได้รับการสถาปนาเป็น  “พระเจ้าลูกยาเธอ  กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์”   ทรงกำกับราชการ            ๕ เรื่อง  คือ  กรมท่า   กรมพระคลังมหาสมบัติ   กรมพระตำรวจ  การว่าความฎีกา  และ                  รับราชการต่างพระเนตรพระกรรณด้วย  ทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขาย  และถวายรายได้จากการนี้                ให้แผ่นดิน  จนได้รับพระราชทานขานพระนามว่า เจ้าสัว  หมายถึง  พ่อค้าผู้มั่งคั่ง 

                   เมื่อต้นรัชกาลของสมเด็จพระบรมชนกนารถ  ได้ทรงเป็นผู้แก้ไขปัญหาราชการแผ่นดินให้สงบเรียบร้อยโดยฉับไว

                   เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๒๑  กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๓๖๗  ได้พระราชทานพระราชโอวาทานุสาสน์ว่า  “ทรงตั้งพระทัยจะรักษาแผ่นดิน  และพระบวรพุทธศาสนาไว้           ด้วยพระทัยจะให้อยู่เย็นเป็นสุข    สิ้นด้วยกันฉันสุจริต” ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ซื่อตรงต่อแผ่นดิน  เป็นแบบอย่างในการ “ออม” ที่เรียกว่า “ออมเพื่อชาติ”   ด้วยเมื่อทรงนำรายได้จากการค้าสำเภาทูลเกล้าฯถวาย พระราชบิดาเพื่อบำรุงแผ่นดินในรัชกาลที่ ๒ แล้วนั้น  ครั้นเมื่อทรงปกครองประเทศก็ทรงเก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้ในถุงแดง  มีพระราชปรารภว่า “เพื่อไว้ไถ่บ้าน                  ไถ่เมือง”  สิ้นรัชกาลได้เงินออมถึง  ๔๐,๐๐๐  ชั่ง   เมื่อเกิดเหตุการณ์ รศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖)    เงินออมเพื่อชาติในถุงแดงนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาแลกกับอธิปไตย   เมื่อฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดอ่าวไทย  จึงกล่าวได้ว่า  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว               ซึ่งเคยทรงกำกับพระคลังมหาสมบัติ  ทรงเป็นผู้ริเริ่มจัดหา  เงินคงคลัง”  เป็นทุนสำรองของชาติเป็นต้นแบบ ธนาคารชาติ มาเกือบ ๒๐๐ ปีแล้ว 

พระปรีชาสามารถด้านการพาณิชย์ส่งผลให้เศรษฐกิจชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่น               ใน พ.ศ. ๒๕๕๑  ชาวไทยจึงถวายพระราชสมัญญา  “พระบิดาแห่งการค้าไทย”   ความหมายของ “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”  ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถวายไว้เมื่อพุทธศักราช  ๒๕๔๐หมายความว่า  “ผู้มีพระทัยตั้งมั่นในการบำเพ็ญพระราชกิจต่อชาติและประชาชน”  ซึ่งประจักษ์ได้จากทรงจารึกสรรพตำราต่าง ๆ โดยเฉพาะตำรายาแพทย์แผนไทยไว้ที่ผนังศาลารายเมื่อบรูณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในพุทธศักราช ๒๓๗๔  เพื่อเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ได้เรียนรู้ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าสรรพตำราทั้งหลายเป็นมรดกความทรงจำโลก และพุทธศักราช ๒๕๕๘  ทางราชการและประชาชนน้อมถวายพระราชสมัญญา  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เพราะโปรดเกล้าฯ ให้นำตำรายาอันเป็นที่หวงแหนครั้งกระนั้น     ออกเผยแพร่สู่ประชาชน

                   พระเกียรติคุณทั้งหลายที่กล่าวมาล้วนแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  และการศึกษา  ส่วนในด้านการทหารนั้น  ก็ยังได้ประจักษ์ว่า  หน่วยงานของกองทัพเรือ  ณ ค่ายแสมสาร  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ได้เฉลิมพระเกียรติพระองค์ว่า  “ทรงเป็นพระบิดาแห่งนาวิกโยธิน”

                   ปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม              ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และ                ตั้งสัจจาธิษฐาน ตั้งมั่นประกอบคุณความดีโดยสุจริต    ให้บังเกิดคุณประโยชน์   มีผลดีงามแก่ชาติบ้านเมืองนับสืบเนื่องจากวาระอันเป็นมงคลนี้ตลอดไป.

                  

  

 

 
กิจกรรมของมูลนิธิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 5 วันที่ 10/04/2024   14:51:19
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 4 วันที่ 10/04/2024   14:50:14
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 3 วันที่ 10/04/2024   14:49:01
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 2 วันที่ 10/04/2024   14:47:32
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 1 วันที่ 10/04/2024   14:44:07
ข่าวประชาสมพันธ์5/2567 วันที่ 10/04/2024   14:45:00
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2567-2 วันที่ 10/04/2024   14:46:02
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2567-1 วันที่ 10/04/2024   14:33:28
ข่าวประชาสัมพันธ์3/2567-2 วันที่ 18/03/2024   15:34:06
ข่าวประชาสัมพันธ์3/2567-1 วันที่ 18/03/2024   15:32:59
งานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๖๗ วันที่ 11/03/2024   09:36:03 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2/2567 วันที่ 08/03/2024   13:25:18
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1-2567 วันที่ 08/03/2024   13:23:43
ข่าวประชาสัมพันธ์ 12/2566 วันที่ 08/03/2024   13:18:32
ข่าวประชาสัมพันธ์ 11/2566 วันที่ 08/03/2024   13:17:29
ข่าวประชาสัมพันธ์ 10/2566 วันที่ 08/03/2024   13:02:53
ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2566 วันที่ 08/03/2024   12:59:32
ข่าวประชาสัมพันธ์ 8/2566 วันที่ 08/03/2024   12:58:24
ข่าวประชาสัมพันธ์ 7/2566 วันที่ 08/03/2024   12:43:18
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2566 วันที่ 08/03/2024   12:39:16
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5/2566 วันที่ 08/03/2024   12:38:12
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2566 วันที่ 08/03/2024   12:10:05
ข่าวประชาสัมพันธ์3/2566 วันที่ 08/03/2024   12:08:33
งานพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันที่ 08/03/2024   12:11:59 article
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สารคดีเทิดพระเกียรติเกี่ยววัดราชโอรสาราม วันที่ 08/04/2020   20:04:35
๘ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28/03/2020   22:43:01
รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ วันที่ 08/03/2024   13:13:58 article
๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ แรลลี่การกุศล ประจำปี ๒๕๖๒  “ตามรอยพระบาท ร.๓ สู่เมืองเพชร – ปลูกป่าประจวบคีรีขันธ์” วันที่ 28/03/2020   22:48:39
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 28/03/2020   22:45:51
คุณกุลกุมุท  สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิฯ และภริยา เป็นผู้แทนมูลนิธิฯและราชสกุล และมีราชสกุลชมพูนุท  และราชสกุลคเนจร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  วัดบางไผ่พระอารามหลวง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี วันที่ 28/03/2020   22:46:42
คุณสุริยะ  พดด้วง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ วางพานพุ่มถวายราชสักการะร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนในเขตสาทร, บางรัก ณ วัดยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  วันที่ 28/03/2020   22:46:11
วัดคงคาราม   จ.เพชรบุรี จสอ.อธิพงศ์  อรรณพ  ณ อยุธยา และคุณอุมาพร  อรรณพ ณ อยุธยาเป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมถวายราชสักการะ  วางพานพุ่มถวายราชสักการะพร้อมด้วย ทหาร – ตำรวจ   วันที่ 28/03/2020   22:46:29
งานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ณ พระอุโบสถ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 28/03/2020   22:47:00
๒ เมษายน ๒๕๖๒ การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต    ณ วัดราชโอรสาราม   วันที่ 28/03/2020   22:51:37
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 28/03/2020   22:51:51
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนำแจกันดอกไม้  ร่วมงาน  "๑๐๒ ปี อายุวัฒนมงคล หม่อมหลวงอนงค์ ( ชุมสาย) นิลอุบล" กรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ณ อาคาร ๑๐๐  ปี วัดบวรนิเวศ วันที่ 28/03/2020   22:52:09
๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายกองตรี ธงชัย  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง วันที่ 28/03/2020   22:55:35
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คุณสุริยะ พดด้วง และแพทย์หญิงพรทิพย์ ศุภวงศ์ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อดีตเจ้าอาวาส วันที่ 28/03/2020   22:36:10
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้แทนมูลนิธิฯ ได้นำแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ วันที่ 28/03/2020   22:29:08
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 24 ส.ค. 2558 วันที่ 03/07/2018   16:17:45
มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ 18/10/2019   15:08:56
มหกรรมลิเกเฉลิพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ วันที่ 31/03/2017   11:41:15
สัมมนาเทดพระเกียรติ ร.3 วันที่ 01/03/2017   10:49:18
เดินการกุศล เส้นทางสายประวัติศาสตร์ วันที่ 01/03/2017   10:50:17 article
งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   เรื่อง “พระราชวิสัยทัศน์แห่งมหาเจษฎาราชเจ้า”บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์ วันที่ 28/03/2020   22:47:41
เสวนาหัวข้อเรื่อง "รัชกาลที่ ๓ กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" ในสัปดาห์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 28/03/2020   22:47:23
รายการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ วันที่ 28/03/2020   22:45:29 article
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน วันที่ 28/03/2020   22:44:58
วางพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.กาญจนบุรี วันที่ 28/03/2020   22:44:22
รัฐพิธีน้อมรำลึกวันมหาเจษฎาราชเจ้า    วันที่ 28/03/2020   22:32:06
งานบำเพ็ญกุศล ณ วัดราชโอรสาราม วันที่ 28/03/2020   22:31:25
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6/2567 ฉบับที่ 2 วันที่ 10/04/2024   14:38:14
๑. พิธีวางพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วันที่ 07/03/2024   14:34:35
งานพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" วันที่ 06/03/2024   12:09:48
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน วันที่ 28/03/2020   23:02:05