ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletพระราชวิสัยทัศน์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สร้างเอกลักษณ์ของชาติ
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
bulletพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย

ดร.อุทัย  สินธุสาร - สุวรรณี ณ ระนอง

เรียบเรียง

 

ฤษีดัดตน

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ ๑  ทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์  หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมตำรายา  ตำรานวด  และปั้นฤษีดัดตน (ด้วยดิน)  มีมาแต่โบราณไว้ตามศาลาราย จารึกบนแผ่นหินติดไว้ใกล้รูปฤษี  บอกให้รู้ว่าแต่ละท่าของฤษีแก้โรคใด  ความว่า

 “...ทำศาลารายห้าห้อง  เจ็ดห้อง  เก้าห้อง  เป็นสิบเจ็ดศาลา  เขียนเรื่องพระชาดกห้าร้อยสิบพระชาติ  ตั้งตำรายาและฤๅษีดัดตนไว้เป็นทาน....”  นับว่าเป็นการริเริ่มรวบรวมตำรายาสาธารณะครั้งแรกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  จึงถือว่า  วัดโพธิ์เสมือนเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติ

ฤษี คือ นักบวช หรือ นักพรต ผู้บำเพ็ญตบะในศาสนาพราหมณ์เป็นผู้ละบ้านเรือน อาศัยอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพร นุ่งห่มด้วยหนังเสือ ปัจจุบันมีอยู่ในประเทศอินเดีย การบำเพ็ญตบะกำหนดร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนาน ๆ เมื่อออกจากตบะ  เกิดอาการปวดเมื่อย  จึงผ่อนคลายเส้นและลมในร่างกายด้วยการดัดตน 

คนไทยนำท่า “ฤษีดัดตน” มาประยุกต์บำบัดอาการปวดเมื่อยร่างกาย  ที่เกิดจากเส้นเอ็นและลมในร่างกายแปรปรวน  เป็นการรับวัฒนธรรม  “ดัดตน” จากพราหมณ์ไว้เพียงอย่างเดียว  ไม่นิยมบำเพ็ญตบะ  จึงเกิดตำรา “ฤษีดัดตน”  ขึ้น ดังปรากฏมี “กรมนวด” รักษาโรคต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงปฏิสังขรณ์วัดราชโอรส  ได้จารึกตำรายา  ตำราหมอนวด  และตำราวางปลิง  ในแผ่นหินติดไว้ตามกำแพงแก้วเสาพระวิหารพระพุทธไสยาสน์  เพื่อเป็นทานอีกเช่นกัน

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว  ทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ในพุทธศักราช ๒๓๗๔  มีพระราชประสงค์พิเศษให้วัดโพธิ์เป็นแหล่งเล่าเรียนวิชาความรู้ของมหาชน  ไม่เลือกชั้นบรรดาศักดิ์  โปรดเกล้าฯ ให้เลือกสรรตำรามาตรวจแก้ไข  ใช้ของเดิมบ้าง  ประชุมผู้รู้หลักในวิชานั้น ๆ ให้แต่งขึ้นใหม่บ้าง  แล้วโปรดให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ตามผนังและศาลารายในบริเวณวัดโพธิ์  มีภาพเขียนและรูปปั้น  ซึ่งรวบรวมทั้งวรรณคดี  ศาสตราคม  ตำรายา ตำราหมอนวด พร้อมรูป ๓๐ คู่ วิชาเภสัชสมุนไพร  รูปปั้นท่าฤษีดัดตนเพื่อกายภาพบำบัด ๘๐ ท่า

  

 แผ่นศิลาจารึกตำรายา                      รูปปั้นฤษีดัดตน

 

รูปฤษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ ชำรุดหักพังลง โปรดให้กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์  พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๑ กำกับกรมช่างหล่อ  หล่อขึ้นใหม่ด้วยสังกะสีผสมดีบุก (ชิน)  จำนวน  ๘๐ ท่า  จารึกเป็นคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ เป็นภาคต้น  มีนักปราชญ์ราชกวี ร่วมกัน ๓๕ คน  ร่วมกันแต่งแต่ละท่า

นอกจากรูปปั้นแล้ว  โปรดฯ ให้เขียนเป็นภาพเขียนระบายสีลงในสมุดไทยดำ  และสมุดไทยขาว  และนำไปไว้ยังพระอารามสำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและพระอารามสำคัญในหัวเมือง  วิชาการแพทย์และกายภาพได้ขยายกว้างขวางขึ้นเพราะพระราชหฤทัยจะให้เป็นประโยชน์แก่ชาวเมือง  เพื่อให้ชาวเมืองรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายเป็นผู้มีพละกำลังแข็งแรง  ปราศจากโรคภัย  เป็นน้ำพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีราษฎร์ของพระองค์ 

ต่อมารูปปั้นฤษีดัดตนถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤๅษีดัดตน  เป็นสวนสุขภาพใกล้กับพระวิหารทิศใต้  มีเหลืออยู่  ๒๔ ท่า (๒๕ ตน)  แผ่นจารึกยังคงอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง ซึ่งปัจจุบัน คือ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ

 

(รูปฤษีดัดตน  ๘๐ ท่า)

    ฤษีดัดตน  ๘๐ ท่า                                

          

        ๑. แก้เกียจ (เมื่อยขบ) - ฤษีกามันตะกี       ๒.  แก้เอวขดขัดขา - ฤษีสังปติเหงะ

                                     เหยียดยืดหัตถ์ดัดได้  แต่แก้  เกียจกาย         ถวัดเท้าท่ามวยเตะ  ตึงเมื่อย  หายฮา

                                     

                                   ๓.  แก้ลมในอกในเอว – ฤษีอายัน                ๔.  แก้ขัดเอว - ฤษีวัจนัข

                                   แอ่นอกเอี้ยวเอวสยิ้ว แสยะหน้า เงยหงาย         เก็งข้อกดตะคากเข้า  ศอกคู้ ขมึงทึง

                                                   

                                       ๕.  แก้ลมปวดศีรษะ - ฤษีมโนช            ๖.  แก้ซ่นเท้าขัด - ฤษีอิษีสุขวัฒน์

                                       นั่งดัดหัตถ์ขวาซ้าย นบเกล้า  บริกรรม      เอนกายกรกดเท้า พักตร์เหิน หาวแฮ

๗.  แก้ปวดท้องขัดข้อเท้า - ฤษีอัจนะคาวี         ๘.  แก้เสมหะในลำคอ - ฤษียุทธ

                               พับชงฆ์เทิดถวัดกร สองไปล่  หลังนา                  นั่งสมาธิหัตถ์สัประยุทธ เศียรอีก แข้งนา

          

                                     ๙.  แก้ลมในแขน - ฤษียาคะ              ๑๐.  แก้สะบักหน้าจม  - ฤษีวตันตะ

                                     เหยียดหัตถ์ดัดนิ้วนั่ง  ชันเพลา             แหงนหน้าท่าเรอหาว ยืดดัด หลังเอย

                                    

                                     ๑๑.  แก้ลมทั่วสรรพางค์ - ฤษีเสลข    ๑๒.  แก้เข่าขาตาย - ฤษีวชิร

                                     องค์แอ่นแหงนพักตร์ขบ เขม่นฟ้า          เท้าหัตถ์ชันเข่าคู้ ท่าแม้น ละม้ายสิงห์

           

           ๑๓. แก้ขัดขาขัดคอ - ฤษีโรมะสิงห์   ๑๔.  แก้แน่นหน้าอกและท้อง - ฤษีโคดม

                                      มือประทับกับเพลาหมาย  มุ่งฟ้า           แหงนหน้าท่าเรอหาว ยืนดัด หลังเอย

            

                                      ๑๕.  แก้ลมเวียนศีรษะ - ฤษีธหะ        ๑๖.  แก้ขาและเข่าเคล็ด - ฤษีอิสีสิงค์

                                      สมาธิขัดหัตถ์ยุดทั้ง  เพลาเศียร           ยืนย่อบาทบิดคั้น  เข่าทั้ง  โคนขา

                              

                                      ๑๗.  แก้โรคในอก - ฤษีวรเชษฐ           ๑๘.  แก้ตะคริวมือเท้า - ฤษีอัคนี

                                      ไสยาสน์เหยียดเขียดปาด ฉุดชัก ไว้แฮ    ยืนแยกอย่างยักษ์โขน  ออกเต้น

                                                                                                 กางกรกดสองโคน  ขานิด  เน้นนอ

                                     

            ๑๙.  แก้ลมตะคริว - ฤษีสวามิตร ฤษีวสิทธิ    ๒๐.  แก้ลมทั่วสรรพางค์ - ฤษีอิสี

                                       วสิทธิเหยียบยันสลัก  เพ็ชรเคล้น                    เท้าแขนพับเพียบทับ หัตถ์แอ่น องค์เอย

                                       กรขวาจับบาทชัก  เฉวียงฉุด แขนแฮ     

                 

                                      ๒๑.  แก้ลมเสียดอก - ฤษีนารท                     ๒๒.  แก้ลมจันฑฆาฏ (ลมชัก) - ฤษีนารอท

                                      ยืนเหนี่ยวข้อเท้าเชิด หัตถ์เห็น  ยากแฮ              ฉวยเท้าท่ายืนหัน   เหินเยี่ยง  เหาะแฮ

                                                                                                       มือหนึ่งคั้นเข่าซ้าย  เสื่อมสิ้น  สี่ลม

                               

            ๒๓.  แก้เข่าขัด - ชลิฎดาบส                            ๒๔.  ดำรงกายอายุยืน - ฤษีทิศภัย

                                    ยืนยกขาขวาทับ        เข่าซ้าย                           กุมกดธารกรค้ำ  พ่างพื้น  ยืนยัน

                                    พนมหัตถ์ดัดกายกลับ เบือนบิด ตนแฮ

                                 ๒๕.  แก้ลมปะกัง (มึนศีรษะ) - ฤษีกาลชฎิล      ๒๖.  แก้ปวดตะโพกสลักเพชร - ฤษีสุรภังค์

                                ไคล (คลาย)   ขมับจับหนุ (คาง) นวดเน้น            ถ่างบาตรทั้งสองทรง  แย่แต้

                                                                                                       กำหมัดดัดกรผจง      กดคู่  ขานา

                               ๒๗.  แก้ลมชักปากเบี้ยว   - ฤษีกาลสิทธิ        ๒๘.  แก้เข่าขัด - ฤษีมหาสุธรรม์

                               เหนี่ยวไหล่หน่วงเท้าเอี้ยว  อกโอ้อนิจจัง             เท้าเหยียดยืดหัตถ์ยัน ขยำเข่า  สองนา

                             

๒๙.  แก้ลมลำลึงค์ (ปัสสาวะขัด)-ฤษีอัคตะ      ๓๐.  แก้มือเท้าขัด  ลมคั่ง - ฤษีสุทัศน์

                            นั่งดัดหัตถ์สองผสาน     พนมนิ่ง  อยู่นา              นั่งกระหย่งยุดเท้า หัตถ์ช้อย  เช่นรำ                  

                            ๓๑.  แก้กล่อนปัตฆาฏ - ฤษีคาวินทร์              ๓๒.  แก้ลมอัมพฤกษ์ - ฤษีโควินทร์

                            แยกขายืนท่าตั้ง              ตนตรง                     ตั้งซ่นสองมือเข้า ประทับข้าง  ขืนองค์

                            แขนแนบหนีบสะเอวองค์  แน่นแฟ้น                            

      
๓๓.  แก้ลมซ่นเท้า– ฤษีนาไลย                      ๓๔.  แก้เอวยอก – ฤษีวัชมฤค

                                  กดเข่าเหนี่ยวแข้งให้ ซ่นเท้า  มละลม               นั่งหย่องสองมือจบ เจิดหน้า                  

                                

                                 ๓๕.  แก้ลมในขา  -ฤษีกระไลยโกฏิ                 ๓๖. แก้เวียนศีรษะ - ฤษีสุธามันต์

                                 นั่งหย่องสองหัตถ์คู้  ศอกแก้  ลมขา                  แบะขาคู้เข่าเข้า            ซ่นเสมอ

                                                    บิดไหล่หงายแขนเผยอ  ยึดไว้     

                                  ๓๗.  แก้ลิ้นกระด้าง - ฤษีภาระทวาชะ       ๓๘.  แก้กร่อนในทรวง - ฤษีวัชอัคนิศ

                                  คุกเข่าหัตถ์ไขว้ตรง  อุระภาค  ตนนา            แยกขาแย่ย่อกาย สองหัตถ์  เท้าแฮ

                                    

                                   ๓๙.  แก้ไหล่ตะโพกยอก - ฤษีชนก                  ๔๐.  แก้เท้าเย็นใจสวิงสวาย - ฤษีกระบิล

                                   คู้เข่าศอกกดแข้ง หัตถ์เคล้น ไคลทรวง                เท้าซ้ายไขว้เพลาขวา มือหน่วง เข่าเอย

        

 ๔๑.  แก้ไหล่ขาชาเหน็บ – ฤษีสุกทันต์       ๔๒.  แก้กล่อนปัตฆาฏ- ฤษีสัชนาไลย

                               ยืนยึดเอวองค์เยื้อง ย่างเท้า  ท่าหนัง             สองหัตถ์ท่าทีทรงศรศาสตร์  ไปเอย

                                

                                 ๔๓.  แก้คอเคล็ดไหล่ขัด     – ฤษีอัศวมุขี         ๔๔.  แก้คอไหล่ขัดเรื้อรัง–ฤษีอิสิงฆ์

                                 ท่าอัดดัดเหลี่ยมแบน    แบะเข่า                         ยืนดัดหัตถ์สองยุด  กันกด  เอวนา

                              

                                ๔๕.  แก้ลมอัณฑวาต– ฤษีอะแหม่               ๔๖.  แก้เสียดข้าง–ฤษีอมรเมศ

                                คู่เข่าเท้าสองไขว้ หัตถ์เคล้น  ไศลคอ            ซ่นเหนี่ยวเกี่ยวไหล่ชะโลง ลมเบ่งเบาเฮย

                                                 มือหนึ่งเหนี่ยวขาคู้  ขยาดถ้า  ระอาทำ      

        

                               ๔๗.  แก้ลมวิงเวียน – ฤษีสุเมธ                      ๔๘.  แก้ลมมหาบาดทะยัก - ฤษีบรเมศร์

                               กระหย่งเท้าเข่าขัด     เหลี่ยมถ้า                       นั่งสมาธิหัตถ์สองชัก ฉุดแข้ง  ขาแฮ

                               เอี้ยวองค์อีกสองหัตถ์    ไหว้เหวี่ยง  อยู่เฮย        อกแอ่นอืดอัดย้าย     โยกเยื้องอินทรีย์

                         

                                        ๔๙.  แก้แขนขัด   – ฤษีโคบุตร                     ๕๐.  แก้ลมปัตฆาฏ - ฤษีจุลพรหม

                                       แขนใด่ขัดเท้าให้ หัตถ์บไข้  นวดแขน                ยักเข่าเหยียดแขนอิสิศ   เสือกเท้า

                                     

                                   ๕๑.  แก้ลมในเท้า – ฤษีอัฐทิศ                       ๕๒.  แก้ลมในคอ  ปวดคอ – ฤษีกาญจนะ

                                  กรขวากดอกเอ เอี้ยงเหยียด  ซ้ายเอย               คู้เข่าขาก่อมก้อ หัตถ์เคล้น  ไคลขา

                  

                                      ๕๓.  แก้ลมขา  เมื่อยขา– ฤษีขุทธาลกะ           ๕๔.  แก้ลมลำลึงค์ – ฤษีอังคต

                                      มือหนึ่งนวดอกเน้น หนึ่งค้ำ  คางแหงน               นั่งสมาธินวดคอคั้น ขบเขี้ยว  ตาขมึง

                                  

                             ๕๕.  แก้ลมแขน ปวดข้อมือ-ฤษีอนิตถิคนธ์        ๕๖.  แก้ลมเสียดแน่นอก - ฤษีสัจพันธ์

                             กายชดชระดัดนิ้ว   นบท่า เทพพนม                    ประจงสองหัตถ์ดัด  ดันเข่า  สองนา                                                              

                                ๕๗.  แก้เส้นมหาสนุกระงับ - ฤษีกามินทร์         ๕๘.  แก้เท้าขัด - ฤษีมิคาชินทร์

                                มือหนึ่งเท้าเข่าขัด  สมาธิคู้                                 เข่าหนึ่งชนมือเน้น นวดแข้ง  ขยำคลำ                               

                               ๕๙.  แก้เส้นทั่วสรรพางค์    – ฤษีเวฏฐทีปกะ     ๖๐.  แก้ไหล่ตะโพกขัด - ฤษีอัลกัปปะ

                               กรทอดระทวยดัด องค์อ่อน  งามเอย                    เศียรหกหัตถ์จรดดิน ยืนหย่ง แย่นา

                                  ๖๑.  แก้ลมเอว ปวดแน่นท้อง - ฤษีไชยาทิศ      ๖๒.  แก้ลมกร่อน  -ฤษีสิทธิกรรฐ

                                  นั่งสมาธิถวัดวง           กรเหวี่ยง   เอวนา             สิทธิกรรฐนั่งหน่วงเท้า ไขว้คอ

                                  เหยียดหัตถ์ดัดตนน้อม เหนี่ยวแก้สกลกาย                                             

                                   ๖๓.  แก้ลมมือเท้า – ฤษีพยาธิประลัย                 ๖๔.  แก้ลมสลักไหล่ – ฤษีเพชรโองการ

                                   ชูหัตถ์หัตถ์หนึ่งไคล คลึงศอก  ไซร้นา                 เท้าหนึ่งยกยันขา        กดเส้น

                                                                                                         หัตถ์หนึ่งเหนี่ยวอังสา  นิ้วรีด เส้นแฮ

                                            ๖๕.  แก้ลมริดสีดวง - ฤษีนารอท                   ๖๖.  แก้แน่นอก – ฤษีสัมมิทธิ

                                            ขาไขว้ไพล่ชงฆ์ขัด      เข่าเข้                         ยืนหยัดยกเท้างอ   ไขว้ไว้

                                            เหยียดกรอ่อนเอาหัตถ์ หนึ่งส่ง  ศอกนา            สองมือดัดคางคอ    เขย่งยืด  ตัวแฮ

                                 

                                       ๖๗.  แก้กร่อนท้องเกร็ง - ฤษีวาสุเทพ          ๖๘.   แก้ลม  จุกเสียด - พุทธชฏิล

                                       นักสิทธิสุพรหม                                             ไขว้หัตถ์รัดอกองค์  สมาธิเพชร นั่งนา

                                       เหยียบยันจระโพกจับ ตีนเหนี่ยว นาพ่อ    

             

                                        ๖๙.  แก้ขาเมื่อย  ตึงขา – ฤษีสุทธาวาศ           ๗๐.  แก้กล่อน – ฤษีธาระนี

                                        ยกเข่าคู้บาทไขว้  หัตถ์น้าว  เหนี่ยวขา                เท้าเหยียดมือหยิก ปลาย  แม่เท้า

                                 

                                      ๗๑.  แก้ปวดท้อง สะบักจม - ฤษียามหณุ       ๗๒.  แก้ลมในอก แน่นอก - ฤษีโสมะยาคะ
                                      ชูเชิดสองพาหา  หัตถ์ช้อย                              เหยียดแขนยึดเข่าผงก แหงนพักตร์ อยู่พ่อนั่งแบะ
                                                                                                         ฝ่าบาทาซ้อนทับ  กันแฮ    
                                                                                                         เอวแอ่นอึดใจกลั้น ดัดแล้ว ลมถอย         

 

                            

                                     ๗๓.  แก้ตะโพกต้นขาขัด – ฤษีสมุท                ๗๔.  แก้เท้าเหน็บ – ฤษีมาฆะ

                                     ขาแยกยกเฉียดฉีก ครากแท้                               มือยุดฝ่าเท้ายัน  ยืนย่อ  ตัวนา          


                                   

                                     ๗๕.  แก้ปัตฆาฏ  เส้นขัด – ดาบสเทวบิฐ         ๗๖.  แก้จุกเสียด – ภรัตะดาบส

                                    ยืนดัดเศียรย่อเท้า ท่านแก้  กลหมอ                     นั่งคุกกดเข่าคู้ หัตถ์ค้ำ  คางหงาย    


                                          

                                    ๗๗.  แก้แน่นไหล่  อก  ท้อง-ฤษีกาละกุรักข์       ๗๘.  แก้แขนขัด – ฤษีโสณะ

                                    กดผากกดท้ายเกศ บาทขัด  คุกแฮ                       ยกศอกขึ้นเข่าจ้อง จรดซ้าย เปลี่ยนขวา

                                 

                                    ๗๙.  แก้ขัดแข้งขา  – โยฮัน  ปริพพาชก          ๘๐.  แก้เส้นสลักทรวง – หลวงจีนหลีเจ๋ง

                                    นั่งดัดหัตถ์ถ่างเท้า  ขัดแข้งขาหาย                     มือเหวี่ยงผวาท่างิ้ว  ระงับเส้นสลักทรวง

      

การนวดแผนไทย

การแพทย์แผนไทยวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ ๕ พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงให้จัดทำตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ขึ้น  มีวิชาหัตถศาสตร์  เรียกว่า  “ตำราแบบนวดฉบับหลวง” 

ในปัจจุบัน  ได้มีสมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) เปิดสอนการแพทย์แผนโบราณ  และการนวดแผนโบราณ  ที่ศาลารายด้านทิศตะวันออก  มีชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้สนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก

  ตำรานวด

 

การนวดแผนไทย  ที่ปฏิบัติมีอยู่ ๒ วิธี คือ

๑.  การนวดด้วยมือ  ไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ที่มีอาการปวดเมื่อยหรือเป็นสมุฏฐานของโรค  มีท่าต่าง ๆ ตามรูปปั้นฤษีดัดตนเพื่อแก้อาการของโรค  ผู้นวดต้องมีความรู้เกี่ยวกับเส้นเอ็นทั้งหลายในร่างกายด้วย

๒.  การนวดแบบประคบสมุนไพร  เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณ  สมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่เมื่อถูกความร้อนจะเป็นน้ำมันหอมระเหย  เช่น  ไพล  ขมิ้นชัน  ขมิ้นอ้อย  ตะไคร้  มะกรูด  การบูร  เป็นวิธีบำบัดรักษาควบคู่กับการนวด  โดยใช้ประคบหลังการนวดแล้ว  จะทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นผ่อนคลาย  ลดความเจ็บปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

 

การอบไอน้ำด้วยสมุนไพร  ถือได้ว่า  เป็นการบำบัดโรคอย่างหนึ่ง  ซึ่งมีมาแต่โบราณแล้ว  แม้ในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึง “เรือนไฟ” สำหรับภิกษุ ผู้เดินทางรอนแรมมาไกล

สตรีไทยแต่โบราณ  ก็ใช้วิธีอบตัวด้วยความร้อน  เพื่อบรรเทาโรคต่าง ๆ เช่น  การอบตัวหลังคลอด  เพื่อให้ผิวพรรณงดงาม  โลหิตไหลเวียนดีขึ้น  ฯลฯ  การอบตัวมี ๒ อย่าง คือ

๑.  การอบแห้ง  ปัจจุบันเรียก  “เซาว์น่า”  ใช้ความร้อนจากถ่านหินบนเตาอบตัว  เช่นเดียวกับการอยู่ไฟของสตรีหลังคลอดบุตร

๒.  การอบเปียก หรือ การเข้ากระโจม  ปัจจุบันพัฒนาเป็นห้องอบไอน้ำสมุนไพร

การนวดแผนไทยที่พัฒนามาจนเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน จนถึงขั้น Spa น่าจะได้พัฒนามาจากตำรานวดวัดโพธิ์  นับเป็นพระมหากรุณา และพระวิสัยทัศน์ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้าที่ทรงให้ทำเป็น “โรงเรียน” ขึ้นไว้