ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletวัดในรัชกาลที่ 3
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะกรรมการมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

1. พลเอก จรัล     กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ
2. หม่อมหลวงจุลลา     งอนรถ  รองประธานกรรมการ 
3. พลเอก เอกชัย     ศรีวิลาศ     รองประธานกรรมการ 
4. ดร.รัชนี     ชังชู กรรมการและเหรัญญิก
5. หม่อมหลวงพูนแสง     สูตะบุตร   กรรมการ
6. ดร.สันติภาพ     เตชะวณิช กรรมการ
7. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ
8. อธิบดีกรมศิลปากร           กรรมการ
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการ
10. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า         กรรมการ
11. ดร.วิไลลักษณ์     สกุลภักดี                   กรรมการ
12. นายพงศ์เชษฐ์     รุจิระชุณห์          กรรมการ
13. นายสุริยะ     พดด้วง            กรรมการ
14. พญ.พรทิพย์     ศุภวงศ์             กรรมการ
15. นางสุวรรณี    ณ    ระนอง              กรรมการ
16. นางฉันทนา     ดาวราย              กรรมการ
17. พลตรี คงชีพ     ตันตระวาณิชย์     กรรมการ
18. นางวรัญญา     ขาวเหลือง กรรมการ
19. นายพงษ์     อิงคสิทธิ์ กรรมการ
20. นางสายไหม     จบกลศึก กรรมการและเหรัญญิก
21. นายสุเทพ     โอสถานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. นายสาโรจน์     จิตติบพิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ