ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletพระราชวิสัยทัศน์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สร้างเอกลักษณ์ของชาติ
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
bulletพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศหลายประการ ได้แก่

         1. การศึกษาสำหรับประชาชน ทรงจัดให้วัดเป็นโรงเรียนให้ความรู้ทั้งวิชาศีลธรรมจรรยาและวิชาชีพแก่ราษฎรโปรดประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตสาขาวิชาการต่างๆ รวบรวมวิชาการและจัดทำตำราจารึกบนแผ่นศิลาไว้ตามศาลาราย บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชโอรสาราม และวัดสุทัศนเทพวราราม ได้จารึกวิชาการหลายสาขา เช่น ตำรายา ตำราหมอนวด การช่าง สุภาษิต นิทานวรรณคดี ชาดก บางเรื่องก็มีรูปปั้นประกอบ เช่น รูปปั้นฤาษีดัดตน ประกอบโคลงฤาษีดัดตนภายในวัด โปรดให้ปลูกต้นไม้บางอย่างตามตำรายาที่จารึกไว้ ผู้ที่สนใจตำรายาก็จะได้รู้จักต้นไม้สมุนไพรและนำไปประกอบยาได้ด้วย กล่าวได้ว่าได้ทรงจัดให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุด เป็นการให้การศึกษาโดยมีอุปกรณ์และตัวอย่างไว้ให้พร้อม เพราะในสมัยก่อนยังไม่มีการจัดพิมพ์ตำราจำหน่าย ประชาชนโดยทั่วไปยากที่จะได้ศึกษาเล่าเรียน นับว่าได้ทรงเผยแพร่วิชาการที่มีคุณค่าแก่ผู้ใฝ่ใจในการศึกษามาก

 

      จารึกตำรายา            

 

                                                                               ตำราหมอนวด

        2. ไทยทำสัญญาค้าขายกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกเป็นครั้งแรก โดยอังกฤษส่งร้อยเอก เฮนรี เบอร์นี เข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญา เมื่อ พ.ศ. 2369 และสหรัฐอเมริกาส่งนายเอ็ดมันต์ โรเบิร์ต เข้ามาทำสัญญาการค้าใน พ.ศ. 2375

         3. มีโรงพิมพ์เกิดขึ้น ใน พ.ศ. 2371 ร้อยเอก เจมส์โลว์ ชาวอังกฤษซึ่งรับราชการที่เกาะหมากและเรียนรู้ภาษาไทย ได้ทำแท่นพิมพ์และหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้น พวกมิชชันนารีประสงค์จะพิมพ์หนังสือสอนศาสนาแก่คนไทยจึงขอซื้อมาใช้ที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2375 แต่ตัวพิมพ์ยังไม่เรียบร้อย หมอบรดเลย์พยายามแก้ไขจนสามารถหล่อตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นได้เองในเมืองไทย ใน พ.ศ. 2384 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้พิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่น 9,000 ฉบับ ใช้ในราชการเป็นครั้งแรก และเจ้าฟ้ามงกุฎได้ทรงซื้อเครื่องพิมพ์มาตั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อพิมพ์หนังสือสอนพระพุทธศาสนานับเป็น โรงพิมพ์แห่งแรกของไทย

        4. หมอบรัดเลย์ ได้นำวิธี ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ มาใช้ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2381 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่ามีประโยชน์แก่ราษฎรจึงทรงส่งแพทย์หลวงไปศึกษาวิธีปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษเพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไป

        5. ในรัชกาลนี้มีผู้นำ ฝาแฝดอิน จัน ไปสหรัฐอเมริกา อิน กับ จัน เป็นฝาแฝดที่มีตัวติดกันซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกมากในสมัยนั้น ทำให้ชื่อประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา

ฝาแฝดอิน - จัน

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ - สายไหม จบกลศึก เรียบเรียง