ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletพระราชวิสัยทัศน์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สร้างเอกลักษณ์ของชาติ
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
bulletพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ด้านเศรษฐกิจ

          ทรงเชี่ยวชาญทั้งด้านเศรษฐกิจและการคลังเป็นอย่างมาก เคยทรงกำกับราชการกรมพระคลังและกรมท่า (การต่างประเทศ) มาก่อนเสด็จเสวยราชย์ ครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ฐานะของประเทศไทยได้รับความกระทบกระเทือนจากสงครามด้วยถูกข้าศึกขนเงินทองและทรัพย์สินไปมาก พระราชทรัพย์ที่จะจับจ่ายใช้ในราชการแผ่นดินไม่พอใช้จ่าย พระองค์ได้ทรงแต่งสำเภาไปค้าขายยังประเทศจีน ได้กำไรมาใช้จ่ายในราชการแผ่นดิน ยังประโยชน์ในด้านการบำรุงพระศาสนาและศิลปะวิทยาการ

 

         

ลักษณะเรือสำเภา

          ครั้นถึงรัชสมัยของพระองค์เศรษฐกิจเริ่มมั่นคงขึ้น ทรงยึดหลักประหยัดและเพิ่มพูนรายได้ แก้ไขวิธีเก็บอากรแบบเดิมบางประการ ตั้งภาษีอากรใหม่ถึง 38 ชนิด ทรงจัดตั้งระบบเจ้าภาษีนายอากร ทำให้รายได้แผ่นดินสูงมาก บางปีสูงถึง 25 ล้านบาท กล่าวว่าแม้จะทรงทำสงครามป้องกันประเทศยาวนานถึง 14 ปี ก็มิได้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศกระทบกระเทือน โปรดให้รวบรวมพระราชทรัพย์ไว้ใช้ในราชการแผ่นดิน เมื่อจำเป็น เรียกว่า “เงินถุงแดง” เงินนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้นำไปเสียค่าปฏิกรณ์สงคราม ในวิกฤตการณ์ ใน ร.ศ. 112

 

                                       พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ และ สายไหม จบกลศึก เรียบเรียง