ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 3
dot
bulletพระราชประวัติ ร.3
bulletพระราชกรณียกิจก่อนเสวยราชย์
bulletการเสด็จขึ้นครองราชย์
bulletพระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
bulletการพระศาสนา
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletรัชกาลที่ 3 กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
bullet​การปราบฝิ่น  ในรัชกาลที่ 3
bulletเงินถุงแดง
bullet ​การค้าของไทยสมัยรัชกาลที่ 3
bulletมองเมืองไทยกับต่างประเทศ  สมัยรัชกาลที่ 3 โลกาภิวัตน์ยุคดั้งเดิม
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศิลปกรรม
bulletด้านวรรณคดี
bulletสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 3
bulletตั้งเมืองในรัชสมัย
bulletทรงรักษาแผ่นดินเป็นเลิศ
bulletพระบรมราชานุสาวรีย์
bulletพระราชวิสัยทัศน์ ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สร้างเอกลักษณ์ของชาติ
bulletฤษีดัดตนและการนวดแผนไทย
bulletประวัติศาสตร์หน้าเดียว พระราชกระแสก่อนสวรรคต ของ ร.3
bulletพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ
dot
ลิงค์แนะนำ
dot
รพ.พระนั่งเกล้า
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การก่อตั้งมูลนิธิฯ

ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์

          มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นนามพระราชทาน ดวงตรามูลนิธิเป็นรูปพระวิมานเนื่องตามพระราชลัญจกร กำเนิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลชุดพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี    ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   เนื่องในมหามงคลครบ 200 ปี    วันพระบรมราชสมภพ พุทธศักราช 2530 การเฉลิมพระเกียรติได้กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ  สร้างสิ่งอนุสรณ์ คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 

          คณะกรรมการประชาสัมพันธ์    และคณะกรรมการฝ่ายพระราชพิธี    ได้มีการสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณลานมหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน จัดพิมพ์หนังสือที่สำคัญในรัชสมัย
และบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย

          อนุสนธิจากงานเฉลิมพระเกียรตินี้    คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
มีความเห็นว่า พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นคุณอเนกอนันต์ต่อชาวไทยสืบมาถึงปัจจุบัน เห็นควรให้กรมศิลปากรก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดทั้งวัตถุสถานต่าง ๆ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงสร้างขึ้นไว้ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้เยาวชนไทยได้รู้จักแพร่หลายและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ จะได้ร่วมช่วยกันปกปักษ์รักษามรดกวัฒนธรรมที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้ ให้ดำรงอยู่คู่บ้านเมืองสืบต่อไป 

          การก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจาก ราชสกุล ราชินีกุล และสายสัมพันธ์ ร่วมกันหาทุนก่อตั้งเป็นเบื้องต้น โดย หม่อมราชวงศ์ แสงสูรย์ ลดาวัลย์ ได้เป็นหลักสำคัญประสานกับทุกฝ่ายผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะนั้น คือพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ ได้มอบให้กองทัพบก จัดแสดงละครเรื่องเจ้าพระยาบดินทรเดชาทหารเสือพระนั่งเกล้า จัดพิมพ์หนังสือพระมหาเจษฎาบดินทร์ และจัดทำถุงแดงออกจำหน่าย สามารถจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิสำเร็จเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2536 ด้วยทุนประเดิม 500,000  บาท โดยอธิบดีกรมศิลปากร (นายสุวิชญ์  รัศมิภูติ) ทำหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิฯ ตามตำแหน่ง ประกอบด้วย คณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 25 คน

องค์อุปถัมภ์
            เมื่อพุทธศักราช 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส -
ราชนครินทร์ 
ทรงพระกรุณารับกิจกรรมของมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์